แนะนำสินค้าชีวภาพ

น้ำส้มควันไม้ ไล่แมลง

น้ำส้มควันไม้ ชีวภาพ ไล่แมลง

น้ำส้มควันไม้ ชีวภาพ ไล่แมลง

ขวดละ 150 บาท

 

น้ำส้มควันไม้ ขายส่ง ราคายกกล่อง สำหรับร้านค้า ตัวแทนจำหน่าย สามารถติดต่อได้ครับ

น้ำส้มควันไม้ ขายส่ง ยกลัง

น้ำส้มควันไม้ ขายส่ง ยกลัง

 

น้ำส้มควันไม้แท้ แกลลอน 5 ลิตร

น้ำส้มควันไม้ แท้ ไล่แมลง (1)

น้ำส้มควันไม้ แท้ ไล่แมลง (1)

น้ำส้มควันไม้ แท้ ไล่แมลง (1)

น้ำส้มควันไม้ แท้ ไล่แมลง (1) 

ด้านปศุสัตว์ :

- ช่วยลดกลิ่นและแมลงในฟาร์ม

- ใช้ครั้งแรกควรผสมน้ำ 100 เท่า หลักจากนั้นเพิ่มเป็ฯผสมน้ำ 200 เท่า

- จะกำจัดกลิ่นและลดจำนวนแมลง

ด้านอื่นๆ ทั่วไป :

- ผสมน้ำสะอาดอัตราส่วน

1:20 ใช้ราดทำลายปลวกและมด

1:50 ใช้ป้องกันปลวก มด และสัตว์ต่างๆ เช่น ตะขาบ แมงป่อง กิ้งกือ

1:100 ใช้ฉีดพ่นถังขยะ เพื่อป้องกันกลิ่นและแมลงวัน

- ใช้อาบน้ำสัตว์เลี้ยง 20 ซีซี ต่อน้ำ 1 ลิตร

 

YouTube Preview Image YouTube Preview Image YouTube Preview Image

 

วิธีใช้ด้านการเกษตร :

- ผสมน้ำสะอาดอัตราส่วน

1:20 ใช้พ่นลงดินเพื่อฆ่าจุลินทรีย์และแมลงในดิน

1:100 ใช้ราดโคนต้นไม้รักษาโรงราและโรคเน่ารวมทั้งป้องกันแมลงไม่ให้วางไข่

1:200 ฉีดพ่นใบไม้ รวมทั้งพื้นดินรอบๆ ต้นพืชทุกๆ 7-15 วัน เพื่อขับไล่แมลง ป้องกันเชื้อรา และรถโคนต้นเพื่อเร่งการเจริญเติบโต

1:500 ใช้ฉีดผลอ่อนหรือพืชเพื่อช่วยขยายผลให้โตขึ้นหลังจากติดตามผลแล้ว 15 วัน และฉีดพ่นอีกครั้งก่อนเก็บเกี่ยว 20 วัน เพื่อเพิ่มน้ำตาลในผลไม้

1:1000 เป็นสารจับไบ ช่วยลดการใช้ สารเคมี

* หมายเหตุ : ควรฉีดก่อนที่ดอกจะบาน เนื่องจากหากฉีดหลังจากดอกบานจะทำให้แมลงไม่เข้ามาผสมเกสร

ในประเทศไทยเริ่มมีการใช้ประโยชน์จากน้ำส้มควันไม้ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา โดยใช้กำจัดเชื้อโรคในดิน หรือใช้เป็นสารไล่แมลงเนื่องจากมีกลิ่นควัน นอกจากนี้ เกษตรกรยังใช้ฉีดพ่นพืชผัก ในลักษณะของการให้เป็นปุ๋ยทางใบ อย่างไรก็ตาม การใช้ยังจำกัดอยู่ในกลุ่มของเกษตรกรในพื้นที่โครงการฯ และมีข้อมูลทางวิชาการเกี่ยวกับการใช้สารน้ำส้มควันไม้ค่อนข้างจำกัด การผลิตถั่วลิสงเมล็ดโตในปัจจุบัน พบว่ามีปัญหาที่สำคัญคือการระบาดของเพลี้ยไฟซึ่งเป็นพาหะของโรคยอดไหม้ ทำให้ผลผลิตเสียหาย เป็นอย่างมาก นอกจากนี้ ยังประสบกับปัญหาการทำลายของแมลงศัตรูพืชอื่นๆ เช่น เสี้ยนดินทำลายฝัก ทำให้ผลผลิตลดลง ทำให้ฝักเป็นแผล เป็นการเพิ่มปัจจัยเสี่ยงในการเข้าทำลายของเชื้อราในดินที่ผลิตสารอะฟลาทอกซิน การป้องกันกำจัดแมลงศัตรู ในปัจจุบันทำได้โดยการใช้สารเคมี ซึ่งอาจมีผลตกค้างในผลผลิต หรือมีผลเสียต่อสิ่งแวดล้อม ดังนั้นการใช้น้ำส้มควันไม้ซึ่งมีกลิ่นในการ ไล่แมลง น่าจะช่วยแก้ปัญหานี้ อีกทั้งมีรายงานว่าสามารถควบคุมการเจริญเติบโตของเชื้อราได้ นักวิจัยมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย ผศ.ดรุณี โชติษฐยางกูร, รศ.สนั่น จอกลอย และ อ.โสภณ วงศ์แก้ว ได้ร่วมกันศึกษา อิทธิพลของน้ำส้มควันไม้ ต่อการทำลายของเสี้ยนดิน เพลี้ยไฟ และปริมาณการปนเปื้อนของเชื้อรา และสารอะฟลาทอกซิน ในถั่วลิสงเมล็ดโต โดยศึกษาทดลองผลของน้ำส้มควันไม้ต่อการทำลายของเสี้ยนดิน เพลี้ยไฟ และปริมาณการปนเปื้อนของเชื้อรา และสารอะฟลาทอกซินในถั่วลิสงเมล็ดโต ทั้งในสภาพการผลิตฤดูแล้ง และในสภาพการผลิตฤดูฝน จากการทดลองฉีดพ่นน้ำส้มควันไม้ในฤดูร้อนด้วยความเข้มข้น 1:300 ( ผสมน้ำ 300 เท่า) พบว่า ฝักเสียของถั่วลิสงที่เกิดจากการเข้าทำลายของเสี้ยนดิน มีแนวโน้มฝักเสียลดลง แต่น้ำส้มควันไม้ไม่มีผลต่อการปนเปื้อนของเชื้อรา (A. flavus และ A. parasiticus) ซึ่งการปนเปื้อน ของอะฟลาทอกซินในถั่วลิสงจากแปลงที่มีการฉีดพ่นน้ำส้มควันไม้ในอัตรา 1:300 มีแนวโน้มมีการปนเปื้อนของอะฟลาทอกซินต่ำสุด ทดลองซ้ำในฤดูฝน ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พบว่าการใช้น้ำส้มควันไม้ ไม่มีผลต่อปริมาณเพลี้ยไฟ และปริมาณผลผลิตที่ทำลายโดยเสี้ยนดิน การราดน้ำส้มควันไม้ทางดินก่อนปลูก และการฉีดพ่นน้ำส้มควันไม้ทางใบ ไม่มีผลต่อปริมาณการปนเปื้อนของเชื้อรา (A. flavus และ A. parasiticus) ในดิน แต่พบการปนเปื้อนในดินหลังการเก็บเกี่ยวมีปริมาณที่ลดลง การปนเปื้อนของเชื้อรา ในเมล็ดถั่วลิสงจากแปลงที่ไม่มีการฉีดพ่นน้ำส้มควันไม้พบมีการปนเปื้อนของเชื้อราทั้งสองชนิดสูงในเมล็ดถั่วลิสงกว่ากรรมวิธีอื่นๆ

น้ำส้มควันไม้ สมุนไพร ไล่แมลง
YouTube Preview Image

การกำจัดโรค รา ต่างๆ ในโรงเรือนเพาะเห็ดด้วยน้ำส้มควันไม้

จากสภาพแวดล้อมในปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไปนั้น ส่งผลกระทบทำให้พืชภัณฑ์ธัญญาหารทางการเกษตรของเกษตรกรเกิดปัญหาหลายอย่าง เช่น โรค รา แมลงศัตรูพืช ที่ทำลายพืชชนิดต่างๆจนเกิดความเสียหายจำนวนมาก แต่คุณอุทัย ชุมทอง เกษตรกรผู้มีความเชี่ยวชาญด้านกรรมวิธีการเพาะเห็ด หลายชนิดเป็นหลัก ณ หมู่ 6 ต.หนองธง อ.ป่าบอน จ.พัทลุงได้พบปัญหาหลายอย่างเกี่ยวกับการเพาะเห็ด เช่นโรค เชื้อราชนิดต่างๆที่เข้ามาทำลายก้อนเชื้อเห็ดในโรงเรือน จากปัญหาดังกล่าวที่เกษตรกรผู้เพาะเห็ด ร่วมถึงคุณอุทัยได้พบวิธีแก้และป้องกันกำจัดโรค ราต่างๆ ในการเพาะเห็ดชนิดต่างๆ ด้วยน้ำส้มควันไม้ที่มากด้วยประโยชน์หลายอย่าง เพื่อแก้ปัญหาและลดการเกิดแพร่ระบาดของโรค ราต่างๆแบบลดต้นทุน ซึ่งมีเทคนิคและรายละเอียดการกำจัดที่สำคัญดังนี้

++ วัสดุ อุปกรณ์ ++

1.น้ำส้มควันไม้ 1 ซีซี

2.น้ำสะอาด 2,000 ซีซี (20 ลิตร)

++ วิธีการกำจัด ++

-นำน้ำส้มควันไม้และน้ำมาผสมให้เข้ากัน จากนั้นก็นำไปฉีดพ่นบริเวณที่เกิดโรคหรือเชื้อรา ในก้อนเชื้อเห็ดหรือฉีดให้ทั่วโรงเรือน โดยต้องฉีดให้เป็นละอองมากที่สุด สามารถกำจัดโรคและเชื้อราให้หมดไปได้ เพื่อความปลอดภัยของก้อนเชื้อเห็ดและการออกของดอกเห็ด เพราะถ้าใช้ความเข้มข้นมากเกินไปจะมีผลต่อปริมาณการออกของดอกเห็ดหรือหยุดทำปฏิกิริยาการเกิดของดอกเห็ดได้

**หมายเหตุ ** การใช้น้ำส้มควันไม้กำจัดโรคและเชื้อราต่างๆที่เกิดในการเพาะเห็ดควรฉีดในช่วงตอนเช้าหรือยังไม่มีแสงอาทิตย์

ที่มา :

ศูนย์ทางด่วนข้อมูลทางการเกษตร*1677

สถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน จ.นครศรีธรรมราช

————- ^ ^ ————–

แหล่งอ้างอิง :

อุทัย ชุมทอง เกษตรกรผู้มีความเชี่ยวชาญด้านกรรมวิธีการเพาะเห็ด ณ บ้านเขาจันทร์ 2 หมู่ 6 ต.หนองธง อ.ป่าบอน จ.พัทลุง .สัมภาษณ์,19 เมษษยน 2553

คุณสมบัติ

เป็น น้ำส้มควันไม้ที่ได้จากการเผาถ่าน ไม้ลำไย และไม้มะขาม โดยหลังจากที่ได้มาแล้วผ่านการทิ้งให้ตกตะกอนนาน 6 เดือนเป็นอย่างน้อย เพื่อให้ได้น้ำส้มควันไม้ที่มีคุณภาพดี ได้มาตรฐาน มีความเข้มข้นสูงมีฤทธิ์ในการฆ่าเชื้อที่รุนแรง เนื่องจากมีความเป็นกรดสูงและมีสารประกอบ เช่น เมธานอลและฟีนอล ซึ่งมีฤทธิ์ฆ่าเชื้อได้ดี เมื่อนำมาเจือจาง 200 เท่าจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์และต่อต้านเชื้อแบคทีเรียจะเพิ่มปริมาณมาก ยิ่งขึ้น เนื่องจากได้สารอาหารจากกรดน้ำส้ม น้ำส้มควันไม้จึงสามารถนำมาใช้ในการเกษตรได้ดี

วิธีการใช้
ด้านการเกษตร

* อัตราส่วน 1:20 หรือ ผสมน้ำ 20 เท่า ใช้พ่นลงดินเพื่อฆ่าจุลินทรีย์และแมลงในดิน เช่น โรคเน่าเละจากแบคทีเรีย โคนเน่าจากเชื้อรา ไส้เดือนฝอย ควรทำก่อนเพาะปลูก        10 วัน เพราะน้ำส้มควันไม้ ที่รดลงดินจะไปทำปฏิกิริยากับสารที่มีฤทธิ์เป็นด่าง ทำให้พืชได้รับประโยชน์จาก C2O     * อัตราส่วน 1:50 หรือ ผสมน้ำ 50 เท่า ใช้พ่นลงดินเพื่อฆ่าจุลินทรีย์ที่ทำลายพืช หากใช้ความเข้มข้นมากเกินไปรากพืชอาจได้รับอันตรายได้     * อัตราส่วน 1:100 หรือ ผสมน้ำ 100 เท่า ใช้ราดโคนต้นไม้รักษาโรครา และโรคเน่า รวมทั้งป้องกันแมลงไม่ให้วางไข่     * อัตราส่วน 1:200 หรือ ผสมน้ำ 200 เท่า ใช้ฉีดพ่นใบไม้ รวมทั้งพื้นดินรอบๆ   ต้นพืช  ทุกๆ    7 – 15 วัน เพื่อขับไล่แมลงป้องกันเชื้อรา และรดโคนต้นเพื่อเร่งการเจริญ        เติบโต     * อัตราส่วน 1:500 หรือ ผสมน้ำ 500 เท่า ใช้ฉีดผลอ่อน หรือ พืช เพื่อช่วยขยายผลให้โตขึ้น หลังจากติดตามผลแล้ว 15 วัน และฉีดพ่นอีกครั้งก่อนเก็บเกี่ยว 20 วัน เพื่อ        เพิ่มน้ำตาลในผลไม้อีกด้วย เนื่องจากน้ำส้มควันไม้ช่วยการสังเคราะห์น้ำตาลและกรดอะมิโน ดังนั้นจึงเพิ่มทั้งผลผลิตและคุณภาพ     * อัตราส่วน 1:1000 หรือ ผสมน้ำ 1000 เท่า เป็นสารจับใบ จะช่วยลดการใช้สารเคมี เนื่องจากสารเคมีสามารถออกฤทธิ์ได้ดีในสารละลายที่เป็นกรดอ่อนๆ และสามารถลด        การใช้สารเคมีมากกว่าครึ่งที่เคยใช้

ด้านปศุสัตว์

การ นำน้ำส้มควันไม้ไปใช้ด้านปศุสัตว์ จะช่วยลดกลิ่นและแมลงในฟาร์มปศุสัตว์ โดยการใช้ครั้งแรกควรผสมน้ำ 100 เท่า หลังจากนั้นเพิ่มเป็นผสมน้ำ 200 เท่า จะกำจัดกลิ่นและลดจำนวนแมลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนั้นใช้ผสมอาหารสัตว์ เพื่อช่วยการย่อยอาหารและป้องกันโรคท้องเสีย แต่การให้โดยตรงโดยการผสมน้ำจะมีกลิ่นควันไฟ ควรนำไปผสมกับผงถ่านเสียก่อน โดยนำน้ำส้มควันไม้ 2 ลิตร ผสมกับผงถ่าน 8 กิโลกรัม แล้วนำผงถ่านที่ชุ่มด้วนน้ำส้มควันไม้นี้ไปผสมกับอาหารสัตว์ 990 กิโลกรัม ก็จะได้อาหารสัตว์ 1 ตันพอดี ถ่านผสมอาหารสัตว์ จะมีคุณสมบัติแล้วประโยชน์ ดังนี้
1. ช่วยทำให้การย่อยและการใช้ประโยชน์จากอาหารได้ดีขึ้น ทำให้สัตว์โตเร็วกว่าปกติ โดยใช้อาหารเท่าเดิม หรือใช้อาหารน้อยลง 5 เปอร์เซ็นต์ ในเวลาเดิม         2. ช่วยยับยั้งการเกิดแก๊ส และดูดซึมโลหะหนักในกระเพาะอาหารทำให้สัตว์สุขภาพดี         3. ช่วยป้องกันและรักษาอาการท้องเสีย         4. ช่วยปรับปรุงคุณภาพ และลดปริมาณน้ำในเนื้อสัตว์ ทำให้คุณภาพของเนื้อสัตว์ดีขึ้นทั้งรสชาติ สี และกลิ่น         5. ช่วยปรับปรุงคุณภาพของไข่ ทำให้ไข่แดงใหญ่และเหนียวขึ้น ทั้งยังเพิ่มปริมาณวิตามิน และลดคลอเลสเตอรอล         6. ช่วยเพิ่มปริมาณน้ำในนม         7. ช่วยยับยั้งการเกิดก๊าซแอมโมเนีย และซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ทำให้ลดกลิ่นของมูลสัตว์ ซึ่งช่วยให้สัตว์ไม่เครียด ทั้งยังเพิ่มคุณภาพของปุ๋ยคอกที่ได้จากมูลสัตว์ให้ดีขึ้น             ด้วย         8. ช่วยยับยั้งการฟักไข่ของแมลงในมูลสัตว์ ทำให้ลดปริมาณของแมลงในบริเวณฟาร์ม โดยเฉพาะแมลงวัน
ด้านอื่นๆ ทั่วไป

1. ความเข้มข้น 100 เปอร์เซ็นต์ ใช้รักษาแผลสด แผลถูกน้ำร้อนและไฟลวก รักษาโรคน้ำกัดเท้าและเชื้อราที่ผิวหนัง        2. น้ำส้มควันไม้ ผสมน้ำ 20 เท่า ใช้ราดทำลายปลวกและมด        3. น้ำส้มควันไม้ ผสมน้ำ 50 เท่า ใช้ป้องกันปลวก มด และสัตว์ต่างๆ เช่น ตะขาบ แมงป่อง กิ้งกือ        4. น้ำส้มควันไม้ ผสมน้ำ 100 เท่า ใช้ฉีดพ่นถังขยะ เพื่อป้องกันกลิ่นและแมลงวัน ใช้ดับกลิ่นในห้องน้ำ ห้องครัวและบริเวณชื้นแฉะ ใช้ดับกลิ่นกรงสัตว์เลี้ยง ใช้หมักขยะสด            และเศษอาหารเป็นปุ๋ยสำหรับไม้ประดับรอบบ้าน โดยต้องผสมน้ำอีก 5 เท่า หลังจากหมักแล้ว 1 เดือน
ข้อควรระวังในการนำน้ำส้มควันไม้ไปใช้
1. น้ำส้มควันไม้มีความเป็นกรดสูง ระวังอย่าให้เข้าตา            2. น้ำส้มควันไม้ไม่ใช่ปุ๋ย แต่เป็นตัวเร่งปฏิกิริยา ดังนั้นการนำไปใช้ในทางการเกษตร จะเป็นตัวเสริมประสิทธิภาพให้กับพืชใช้แทนปุ๋ยไม่ได้            3. การใช้น้ำส้มควันไม้เพื่อฆ่าเชื้อจุลินทรีย์และแมลงในดินเป็นโทษกับพืช ควรทำก่อนเพาะปลูกอย่างน้อย 10 วัน            4. การนำน้ำส้มควันไม้ไปใช้ต้องผสมน้ำ ให้เจือจางตามความเหมาะสมของพืชแต่ละชนิด หากใช้กับพืชกินใบ ควรใช้ฉีดพ่นใต้ใบ เนื่องจากจะช่วยขับไล่แมลงใต้ใบ            5. การฉีดน้ำส้มควันไม้เพื่อช่วยให้ดอก ติดใบ ควรฉีดก่อนที่ดอกจะบาน เนื่องจากหากฉีดหลังจากดอกบานจะทำให้แมลงไม่เข้ามาผสมเกสร เพราะกลิ่นฉุนของน้ำส้มควันไม้และดอกจะหลุดร่วงง่าย

สินค้าแนะนำ…

หัวเชื้อเห็ดคุณภาพ
หัวเชื้อเห็ด
ฮอร์โมนเห็ดนางฟ้า,ฟาง,นางรม,ขอน,ยานางิ,โคนญี่ปุ่น
ฮอร์โมนเห็ด
หัวเชื้อฮอร์โมนเห็ดเข้มข้น
หัวเชื้อฮอร์โมน
พลายแก้ว ปราบรา ศัตรูเห็ด
ปราบราเห็ด
บีที บาซิลลัส ปราบหนอน ศัตรูเห็ด
ปราบหนอนเห็ด
ไมฝาง ไมโตบาซิลลัส ปราบไร ศัตรูเห็ด
ปราบไรเห็ด
น้ำส้มควันไม้-ไล่แมลง
น้ำส้มควันไม้
จุลชีพ บิวเวอร์เรีย กำจัดแมลง
บิวเวอร์เรีย
จุลชีพ บิวเวอร์เรีย กำจัดแมลง
แมลงนาข้าว
กาวเหนียวดักแมลง
กาวดักแมลง
แผ่นพลาสติกเหลืองแข็ง
พลาสติกแข็ง
ถุงพลาสติกเหลือง
ถุงเหลือง
หัวสเปรย์ฉีดพ่นน้ำ
หัวฉีดสเปรย์
สปริงเกอร์ หัวพ่นหมอก
หัวพ่นหมอก
มินิสปริงเกอร์ ปีกผีเสือ
มินิสปริงเกอร์

น้ำส้มควันไม้ ไล่แมลง

 

น้ำส้มควันไม้ สมุนไพร ไล่แมลง

น้ำส้มควันไม้ ไล่แมลง

 

ขวดละ 150 บาท

 

ด้านปศุสัตว์ :

- ช่วยลดกลิ่นและแมลงในฟาร์ม

- ใช้ครั้งแรกควรผสมน้ำ 100 เท่า หลักจากนั้นเพิ่มเป็ฯผสมน้ำ 200 เท่า

- จะกำจัดกลิ่นและลดจำนวนแมลง

ด้านอื่นๆ ทั่วไป :

- ผสมน้ำสะอาดอัตราส่วน

1:20 ใช้ราดทำลายปลวกและมด

1:50 ใช้ป้องกันปลวก มด และสัตว์ต่างๆ เช่น ตะขาบ แมงป่อง กิ้งกือ

1:100 ใช้ฉีดพ่นถังขยะ เพื่อป้องกันกลิ่นและแมลงวัน

- ใช้อาบน้ำสัตว์เลี้ยง 20 ซีซี ต่อน้ำ 1 ลิตร

วิธีใช้ด้านการเกษตร :

- ผสมน้ำสะอาดอัตราส่วน

1:20 ใช้พ่นลงดินเพื่อฆ่าจุลินทรีย์และแมลงในดิน

1:100 ใช้ราดโคนต้นไม้รักษาโรงราและโรคเน่ารวมทั้งป้องกันแมลงไม่ให้วางไข่

1:200 ฉีดพ่นใบไม้ รวมทั้งพื้นดินรอบๆ ต้นพืชทุกๆ 7-15 วัน เพื่อขับไล่แมลง ป้องกันเชื้อรา และรถโคนต้นเพื่อเร่งการเจริญเติบโต

1:500 ใช้ฉีดผลอ่อนหรือพืชเพื่อช่วยขยายผลให้โตขึ้นหลังจากติดตามผลแล้ว 15 วัน และฉีดพ่นอีกครั้งก่อนเก็บเกี่ยว 20 วัน เพื่อเพิ่มน้ำตาลในผลไม้

1:1000 เป็นสารจับไบ ช่วยลดการใช้ สารเคมี

* หมายเหตุ : ควรฉีดก่อนที่ดอกจะบาน เนื่องจากหากฉีดหลังจากดอกบานจะทำให้แมลงไม่เข้ามาผสมเกสร

 

น้ำส้มควันไม้-ไล่แมลง

น้ำส้มควันไม้-ไล่แมลง

 

ในประเทศไทยเริ่มมีการใช้ประโยชน์จากน้ำส้มควันไม้ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา โดยใช้กำจัดเชื้อโรคในดิน หรือใช้เป็นสารไล่แมลงเนื่องจากมีกลิ่นควัน นอกจากนี้ เกษตรกรยังใช้ฉีดพ่นพืชผัก ในลักษณะของการให้เป็นปุ๋ยทางใบ อย่างไรก็ตาม การใช้ยังจำกัดอยู่ในกลุ่มของเกษตรกรในพื้นที่โครงการฯ และมีข้อมูลทางวิชาการเกี่ยวกับการใช้สารน้ำส้มควันไม้ค่อนข้างจำกัด การผลิตถั่วลิสงเมล็ดโตในปัจจุบัน พบว่ามีปัญหาที่สำคัญคือการระบาดของเพลี้ยไฟซึ่งเป็นพาหะของโรคยอดไหม้ ทำให้ผลผลิตเสียหาย เป็นอย่างมาก นอกจากนี้ ยังประสบกับปัญหาการทำลายของแมลงศัตรูพืชอื่นๆ เช่น เสี้ยนดินทำลายฝัก ทำให้ผลผลิตลดลง ทำให้ฝักเป็นแผล เป็นการเพิ่มปัจจัยเสี่ยงในการเข้าทำลายของเชื้อราในดินที่ผลิตสารอะฟลาทอกซิน การป้องกันกำจัดแมลงศัตรู ในปัจจุบันทำได้โดยการใช้สารเคมี ซึ่งอาจมีผลตกค้างในผลผลิต หรือมีผลเสียต่อสิ่งแวดล้อม ดังนั้นการใช้น้ำส้มควันไม้ซึ่งมีกลิ่นในการ ไล่แมลง น่าจะช่วยแก้ปัญหานี้ อีกทั้งมีรายงานว่าสามารถควบคุมการเจริญเติบโตของเชื้อราได้ นักวิจัยมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย ผศ.ดรุณี โชติษฐยางกูร, รศ.สนั่น จอกลอย และ อ.โสภณ วงศ์แก้ว ได้ร่วมกันศึกษา อิทธิพลของน้ำส้มควันไม้ ต่อการทำลายของเสี้ยนดิน เพลี้ยไฟ และปริมาณการปนเปื้อนของเชื้อรา และสารอะฟลาทอกซิน ในถั่วลิสงเมล็ดโต โดยศึกษาทดลองผลของน้ำส้มควันไม้ต่อการทำลายของเสี้ยนดิน เพลี้ยไฟ และปริมาณการปนเปื้อนของเชื้อรา และสารอะฟลาทอกซินในถั่วลิสงเมล็ดโต ทั้งในสภาพการผลิตฤดูแล้ง และในสภาพการผลิตฤดูฝน จากการทดลองฉีดพ่นน้ำส้มควันไม้ในฤดูร้อนด้วยความเข้มข้น 1:300 ( ผสมน้ำ 300 เท่า) พบว่า ฝักเสียของถั่วลิสงที่เกิดจากการเข้าทำลายของเสี้ยนดิน มีแนวโน้มฝักเสียลดลง แต่น้ำส้มควันไม้ไม่มีผลต่อการปนเปื้อนของเชื้อรา (A. flavus และ A. parasiticus) ซึ่งการปนเปื้อน ของอะฟลาทอกซินในถั่วลิสงจากแปลงที่มีการฉีดพ่นน้ำส้มควันไม้ในอัตรา 1:300 มีแนวโน้มมีการปนเปื้อนของอะฟลาทอกซินต่ำสุด ทดลองซ้ำในฤดูฝน ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พบว่าการใช้น้ำส้มควันไม้ ไม่มีผลต่อปริมาณเพลี้ยไฟ และปริมาณผลผลิตที่ทำลายโดยเสี้ยนดิน การราดน้ำส้มควันไม้ทางดินก่อนปลูก และการฉีดพ่นน้ำส้มควันไม้ทางใบ ไม่มีผลต่อปริมาณการปนเปื้อนของเชื้อรา (A. flavus และ A. parasiticus) ในดิน แต่พบการปนเปื้อนในดินหลังการเก็บเกี่ยวมีปริมาณที่ลดลง การปนเปื้อนของเชื้อรา ในเมล็ดถั่วลิสงจากแปลงที่ไม่มีการฉีดพ่นน้ำส้มควันไม้พบมีการปนเปื้อนของเชื้อราทั้งสองชนิดสูงในเมล็ดถั่วลิสงกว่ากรรมวิธีอื่นๆ

 

น้ำส้มควันไม้ สมุนไพร ไล่แมลง

การกำจัดโรค รา ต่างๆ ในโรงเรือนเพาะเห็ดด้วยน้ำส้มควันไม้

จากสภาพแวดล้อมในปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไปนั้น ส่งผลกระทบทำให้พืชภัณฑ์ธัญญาหารทางการเกษตรของเกษตรกรเกิดปัญหาหลายอย่าง เช่น โรค รา แมลงศัตรูพืช ที่ทำลายพืชชนิดต่างๆจนเกิดความเสียหายจำนวนมาก แต่คุณอุทัย ชุมทอง เกษตรกรผู้มีความเชี่ยวชาญด้านกรรมวิธีการเพาะเห็ด หลายชนิดเป็นหลัก ณ หมู่ 6 ต.หนองธง อ.ป่าบอน จ.พัทลุงได้พบปัญหาหลายอย่างเกี่ยวกับการเพาะเห็ด เช่นโรค เชื้อราชนิดต่างๆที่เข้ามาทำลายก้อนเชื้อเห็ดในโรงเรือน จากปัญหาดังกล่าวที่เกษตรกรผู้เพาะเห็ด ร่วมถึงคุณอุทัยได้พบวิธีแก้และป้องกันกำจัดโรค ราต่างๆ ในการเพาะเห็ดชนิดต่างๆ ด้วยน้ำส้มควันไม้ที่มากด้วยประโยชน์หลายอย่าง เพื่อแก้ปัญหาและลดการเกิดแพร่ระบาดของโรค ราต่างๆแบบลดต้นทุน ซึ่งมีเทคนิคและรายละเอียดการกำจัดที่สำคัญดังนี้

 

  น้ำส้มควันไม้ สมุนไพร ไล่แมลง

น้ำส้มควันไม้ สมุนไพร ไล่แมลง

 

++ วัสดุ อุปกรณ์ ++

1.น้ำส้มควันไม้ 1 ซีซี

2.น้ำสะอาด 2,000 ซีซี (20 ลิตร)

++ วิธีการกำจัด ++

-นำน้ำส้มควันไม้และน้ำมาผสมให้เข้ากัน จากนั้นก็นำไปฉีดพ่นบริเวณที่เกิดโรคหรือเชื้อรา ในก้อนเชื้อเห็ดหรือฉีดให้ทั่วโรงเรือน โดยต้องฉีดให้เป็นละอองมากที่สุด สามารถกำจัดโรคและเชื้อราให้หมดไปได้ เพื่อความปลอดภัยของก้อนเชื้อเห็ดและการออกของดอกเห็ด เพราะถ้าใช้ความเข้มข้นมากเกินไปจะมีผลต่อปริมาณการออกของดอกเห็ดหรือหยุดทำปฏิกิริยาการเกิดของดอกเห็ดได้

**หมายเหตุ ** การใช้น้ำส้มควันไม้กำจัดโรคและเชื้อราต่างๆที่เกิดในการเพาะเห็ดควรฉีดในช่วงตอนเช้าหรือยังไม่มีแสงอาทิตย์

ที่มา :

ศูนย์ทางด่วนข้อมูลทางการเกษตร*1677

สถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน จ.นครศรีธรรมราช

————- ^ ^ ————–

แหล่งอ้างอิง :

อุทัย ชุมทอง เกษตรกรผู้มีความเชี่ยวชาญด้านกรรมวิธีการเพาะเห็ด ณ บ้านเขาจันทร์ 2 หมู่ 6 ต.หนองธง อ.ป่าบอน จ.พัทลุง .สัมภาษณ์,19 เมษษยน 2553

 

คุณสมบัติ

เป็น น้ำส้มควันไม้ที่ได้จากการเผาถ่าน ไม้ลำไย และไม้มะขาม โดยหลังจากที่ได้มาแล้วผ่านการทิ้งให้ตกตะกอนนาน 6 เดือนเป็นอย่างน้อย เพื่อให้ได้น้ำส้มควันไม้ที่มีคุณภาพดี ได้มาตรฐาน มีความเข้มข้นสูงมีฤทธิ์ในการฆ่าเชื้อที่รุนแรง เนื่องจากมีความเป็นกรดสูงและมีสารประกอบ เช่น เมธานอลและฟีนอล ซึ่งมีฤทธิ์ฆ่าเชื้อได้ดี เมื่อนำมาเจือจาง 200 เท่าจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์และต่อต้านเชื้อแบคทีเรียจะเพิ่มปริมาณมาก ยิ่งขึ้น เนื่องจากได้สารอาหารจากกรดน้ำส้ม น้ำส้มควันไม้จึงสามารถนำมาใช้ในการเกษตรได้ดี

วิธีการใช้
ด้านการเกษตร

* อัตราส่วน 1:20 หรือ ผสมน้ำ 20 เท่า ใช้พ่นลงดินเพื่อฆ่าจุลินทรีย์และแมลงในดิน เช่น โรคเน่าเละจากแบคทีเรีย โคนเน่าจากเชื้อรา ไส้เดือนฝอย ควรทำก่อนเพาะปลูก        10 วัน เพราะน้ำส้มควันไม้ ที่รดลงดินจะไปทำปฏิกิริยากับสารที่มีฤทธิ์เป็นด่าง ทำให้พืชได้รับประโยชน์จาก C2O     * อัตราส่วน 1:50 หรือ ผสมน้ำ 50 เท่า ใช้พ่นลงดินเพื่อฆ่าจุลินทรีย์ที่ทำลายพืช หากใช้ความเข้มข้นมากเกินไปรากพืชอาจได้รับอันตรายได้     * อัตราส่วน 1:100 หรือ ผสมน้ำ 100 เท่า ใช้ราดโคนต้นไม้รักษาโรครา และโรคเน่า รวมทั้งป้องกันแมลงไม่ให้วางไข่     * อัตราส่วน 1:200 หรือ ผสมน้ำ 200 เท่า ใช้ฉีดพ่นใบไม้ รวมทั้งพื้นดินรอบๆ   ต้นพืช  ทุกๆ    7 – 15 วัน เพื่อขับไล่แมลงป้องกันเชื้อรา และรดโคนต้นเพื่อเร่งการเจริญ        เติบโต     * อัตราส่วน 1:500 หรือ ผสมน้ำ 500 เท่า ใช้ฉีดผลอ่อน หรือ พืช เพื่อช่วยขยายผลให้โตขึ้น หลังจากติดตามผลแล้ว 15 วัน และฉีดพ่นอีกครั้งก่อนเก็บเกี่ยว 20 วัน เพื่อ        เพิ่มน้ำตาลในผลไม้อีกด้วย เนื่องจากน้ำส้มควันไม้ช่วยการสังเคราะห์น้ำตาลและกรดอะมิโน ดังนั้นจึงเพิ่มทั้งผลผลิตและคุณภาพ     * อัตราส่วน 1:1000 หรือ ผสมน้ำ 1000 เท่า เป็นสารจับใบ จะช่วยลดการใช้สารเคมี เนื่องจากสารเคมีสามารถออกฤทธิ์ได้ดีในสารละลายที่เป็นกรดอ่อนๆ และสามารถลด        การใช้สารเคมีมากกว่าครึ่งที่เคยใช้

ด้านปศุสัตว์

การ นำน้ำส้มควันไม้ไปใช้ด้านปศุสัตว์ จะช่วยลดกลิ่นและแมลงในฟาร์มปศุสัตว์ โดยการใช้ครั้งแรกควรผสมน้ำ 100 เท่า หลังจากนั้นเพิ่มเป็นผสมน้ำ 200 เท่า จะกำจัดกลิ่นและลดจำนวนแมลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนั้นใช้ผสมอาหารสัตว์ เพื่อช่วยการย่อยอาหารและป้องกันโรคท้องเสีย แต่การให้โดยตรงโดยการผสมน้ำจะมีกลิ่นควันไฟ ควรนำไปผสมกับผงถ่านเสียก่อน โดยนำน้ำส้มควันไม้ 2 ลิตร ผสมกับผงถ่าน 8 กิโลกรัม แล้วนำผงถ่านที่ชุ่มด้วนน้ำส้มควันไม้นี้ไปผสมกับอาหารสัตว์ 990 กิโลกรัม ก็จะได้อาหารสัตว์ 1 ตันพอดี ถ่านผสมอาหารสัตว์ จะมีคุณสมบัติแล้วประโยชน์ ดังนี้
1. ช่วยทำให้การย่อยและการใช้ประโยชน์จากอาหารได้ดีขึ้น ทำให้สัตว์โตเร็วกว่าปกติ โดยใช้อาหารเท่าเดิม หรือใช้อาหารน้อยลง 5 เปอร์เซ็นต์ ในเวลาเดิม         2. ช่วยยับยั้งการเกิดแก๊ส และดูดซึมโลหะหนักในกระเพาะอาหารทำให้สัตว์สุขภาพดี         3. ช่วยป้องกันและรักษาอาการท้องเสีย         4. ช่วยปรับปรุงคุณภาพ และลดปริมาณน้ำในเนื้อสัตว์ ทำให้คุณภาพของเนื้อสัตว์ดีขึ้นทั้งรสชาติ สี และกลิ่น         5. ช่วยปรับปรุงคุณภาพของไข่ ทำให้ไข่แดงใหญ่และเหนียวขึ้น ทั้งยังเพิ่มปริมาณวิตามิน และลดคลอเลสเตอรอล         6. ช่วยเพิ่มปริมาณน้ำในนม         7. ช่วยยับยั้งการเกิดก๊าซแอมโมเนีย และซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ทำให้ลดกลิ่นของมูลสัตว์ ซึ่งช่วยให้สัตว์ไม่เครียด ทั้งยังเพิ่มคุณภาพของปุ๋ยคอกที่ได้จากมูลสัตว์ให้ดีขึ้น             ด้วย         8. ช่วยยับยั้งการฟักไข่ของแมลงในมูลสัตว์ ทำให้ลดปริมาณของแมลงในบริเวณฟาร์ม โดยเฉพาะแมลงวัน
ด้านอื่นๆ ทั่วไป

1. ความเข้มข้น 100 เปอร์เซ็นต์ ใช้รักษาแผลสด แผลถูกน้ำร้อนและไฟลวก รักษาโรคน้ำกัดเท้าและเชื้อราที่ผิวหนัง        2. น้ำส้มควันไม้ ผสมน้ำ 20 เท่า ใช้ราดทำลายปลวกและมด        3. น้ำส้มควันไม้ ผสมน้ำ 50 เท่า ใช้ป้องกันปลวก มด และสัตว์ต่างๆ เช่น ตะขาบ แมงป่อง กิ้งกือ        4. น้ำส้มควันไม้ ผสมน้ำ 100 เท่า ใช้ฉีดพ่นถังขยะ เพื่อป้องกันกลิ่นและแมลงวัน ใช้ดับกลิ่นในห้องน้ำ ห้องครัวและบริเวณชื้นแฉะ ใช้ดับกลิ่นกรงสัตว์เลี้ยง ใช้หมักขยะสด            และเศษอาหารเป็นปุ๋ยสำหรับไม้ประดับรอบบ้าน โดยต้องผสมน้ำอีก 5 เท่า หลังจากหมักแล้ว 1 เดือน
ข้อควรระวังในการนำน้ำส้มควันไม้ไปใช้
1. น้ำส้มควันไม้มีความเป็นกรดสูง ระวังอย่าให้เข้าตา            2. น้ำส้มควันไม้ไม่ใช่ปุ๋ย แต่เป็นตัวเร่งปฏิกิริยา ดังนั้นการนำไปใช้ในทางการเกษตร จะเป็นตัวเสริมประสิทธิภาพให้กับพืชใช้แทนปุ๋ยไม่ได้            3. การใช้น้ำส้มควันไม้เพื่อฆ่าเชื้อจุลินทรีย์และแมลงในดินเป็นโทษกับพืช ควรทำก่อนเพาะปลูกอย่างน้อย 10 วัน            4. การนำน้ำส้มควันไม้ไปใช้ต้องผสมน้ำ ให้เจือจางตามความเหมาะสมของพืชแต่ละชนิด หากใช้กับพืชกินใบ ควรใช้ฉีดพ่นใต้ใบ เนื่องจากจะช่วยขับไล่แมลงใต้ใบ            5. การฉีดน้ำส้มควันไม้เพื่อช่วยให้ดอก ติดใบ ควรฉีดก่อนที่ดอกจะบาน เนื่องจากหากฉีดหลังจากดอกบานจะทำให้แมลงไม่เข้ามาผสมเกสร เพราะกลิ่นฉุนของน้ำส้มควันไม้และดอกจะหลุดร่วงง่าย

สินค้าแนะนำ…

ก้อนเชื้อเห็ดคุณภาพ

ก้อนเชื้อเห็ดคุณภาพ

ฮอร์โมนเห็ดนางฟ้า,ฟาง,นางรม,ขอน,ยานางิ,โคนญี่ปุ่น

ฮอร์โมนเห็ดนางฟ้า,ฟาง,นางรม,ขอน,ยานางิ,โคนญี่ปุ่น

หัวสเปรย์ฉีดพ่นน้ำ

หัวสเปรย์ฉีดพ่นน้ำ

พลายแก้ว ปราบรา ศัตรูเห็ด

พลายแก้ว ปราบรา ศัตรูเห็ด

บีที บาซิลลัส ปราบหนอน ศัตรูเห็ด

บีที บาซิลลัส ปราบหนอน ศัตรูเห็ด

ไมฝาง ไมโตบาซิลลัส ปราบไร ศัตรูเห็ด

ไมฝาง ไมโตบาซิลลัส ปราบไร ศัตรูเห็ด

กาวเหนียวดักแมลง

กาวเหนียวดักแมลง

สะเดา-สมุนไพรรวม-ไล่แมลง

สมุนไพรรวม-ไล่แมลง

น้ำส้มควันไม้-ไล่แมลง

น้ำส้มควันไม้-ไล่แมลง

14 Responses to “น้ำส้มควันไม้ ไล่แมลงWood Vinegar insect repellent

Leave a Reply

Page 1 of 11

ยินดีต้อนรับทุกๆท่านครับ
เพิ่มเพื่อน
SiamMushroom.com สยามเห็ดฟาร์ม ศูนย์รวมทุกอย่างเกี่ยวกับเห็ด รู้ลึก รู้จริง จากประสบการณ์โดยตรงกว่า 10 ปี เรามีทั้งข้อมูล ความรู้ เคล็ดลับ เทคนิก ต่างๆ เกี่ยวกับ การเพาะเห็ด การทำโรงเรือน การเพาะเห็ดอย่างยั่งยืน สนใจหรือมีข้อสงสัยติดต่อสอบถามได้ครับ

Line id = http://line.me/ti/p/fCnGrmYhKc
กด Like พูดคุยกันบน Facebook
มั่นใจในคุณภาพของเรา
สินค้ามาใหม่