แนะนำสินค้าชีวภาพ

น้ำส้มควันไม้ ไล่แมลง

น้ำส้มควันไม้ ชีวภาพ ไล่แมลง

น้ำส้มควันไม้ ชีวภาพ ไล่แมลง

ขวดละ 150 บาท

 

น้ำส้มควันไม้ ขายส่ง ราคายกกล่อง สำหรับร้านค้า ตัวแทนจำหน่าย สามารถติดต่อได้ครับ

น้ำส้มควันไม้ ขายส่ง ยกลัง

น้ำส้มควันไม้ ขายส่ง ยกลัง

 

น้ำส้มควันไม้แท้ แกลลอน 5 ลิตร

น้ำส้มควันไม้ แท้ ไล่แมลง (1)

น้ำส้มควันไม้ แท้ ไล่แมลง (1)

น้ำส้มควันไม้ แท้ ไล่แมลง (1)

น้ำส้มควันไม้ แท้ ไล่แมลง (1) 

ด้านปศุสัตว์ :

- ช่วยลดกลิ่นและแมลงในฟาร์ม

- ใช้ครั้งแรกควรผสมน้ำ 100 เท่า หลักจากนั้นเพิ่มเป็ฯผสมน้ำ 200 เท่า

- จะกำจัดกลิ่นและลดจำนวนแมลง

ด้านอื่นๆ ทั่วไป :

- ผสมน้ำสะอาดอัตราส่วน

1:20 ใช้ราดทำลายปลวกและมด

1:50 ใช้ป้องกันปลวก มด และสัตว์ต่างๆ เช่น ตะขาบ แมงป่อง กิ้งกือ

1:100 ใช้ฉีดพ่นถังขยะ เพื่อป้องกันกลิ่นและแมลงวัน

- ใช้อาบน้ำสัตว์เลี้ยง 20 ซีซี ต่อน้ำ 1 ลิตร

 

YouTube Preview Image YouTube Preview Image YouTube Preview Image

 

วิธีใช้ด้านการเกษตร :

- ผสมน้ำสะอาดอัตราส่วน

1:20 ใช้พ่นลงดินเพื่อฆ่าจุลินทรีย์และแมลงในดิน

1:100 ใช้ราดโคนต้นไม้รักษาโรงราและโรคเน่ารวมทั้งป้องกันแมลงไม่ให้วางไข่

1:200 ฉีดพ่นใบไม้ รวมทั้งพื้นดินรอบๆ ต้นพืชทุกๆ 7-15 วัน เพื่อขับไล่แมลง ป้องกันเชื้อรา และรถโคนต้นเพื่อเร่งการเจริญเติบโต

1:500 ใช้ฉีดผลอ่อนหรือพืชเพื่อช่วยขยายผลให้โตขึ้นหลังจากติดตามผลแล้ว 15 วัน และฉีดพ่นอีกครั้งก่อนเก็บเกี่ยว 20 วัน เพื่อเพิ่มน้ำตาลในผลไม้

1:1000 เป็นสารจับไบ ช่วยลดการใช้ สารเคมี

* หมายเหตุ : ควรฉีดก่อนที่ดอกจะบาน เนื่องจากหากฉีดหลังจากดอกบานจะทำให้แมลงไม่เข้ามาผสมเกสร

ในประเทศไทยเริ่มมีการใช้ประโยชน์จากน้ำส้มควันไม้ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา โดยใช้กำจัดเชื้อโรคในดิน หรือใช้เป็นสารไล่แมลงเนื่องจากมีกลิ่นควัน นอกจากนี้ เกษตรกรยังใช้ฉีดพ่นพืชผัก ในลักษณะของการให้เป็นปุ๋ยทางใบ อย่างไรก็ตาม การใช้ยังจำกัดอยู่ในกลุ่มของเกษตรกรในพื้นที่โครงการฯ และมีข้อมูลทางวิชาการเกี่ยวกับการใช้สารน้ำส้มควันไม้ค่อนข้างจำกัด การผลิตถั่วลิสงเมล็ดโตในปัจจุบัน พบว่ามีปัญหาที่สำคัญคือการระบาดของเพลี้ยไฟซึ่งเป็นพาหะของโรคยอดไหม้ ทำให้ผลผลิตเสียหาย เป็นอย่างมาก นอกจากนี้ ยังประสบกับปัญหาการทำลายของแมลงศัตรูพืชอื่นๆ เช่น เสี้ยนดินทำลายฝัก ทำให้ผลผลิตลดลง ทำให้ฝักเป็นแผล เป็นการเพิ่มปัจจัยเสี่ยงในการเข้าทำลายของเชื้อราในดินที่ผลิตสารอะฟลาทอกซิน การป้องกันกำจัดแมลงศัตรู ในปัจจุบันทำได้โดยการใช้สารเคมี ซึ่งอาจมีผลตกค้างในผลผลิต หรือมีผลเสียต่อสิ่งแวดล้อม ดังนั้นการใช้น้ำส้มควันไม้ซึ่งมีกลิ่นในการ ไล่แมลง น่าจะช่วยแก้ปัญหานี้ อีกทั้งมีรายงานว่าสามารถควบคุมการเจริญเติบโตของเชื้อราได้ นักวิจัยมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย ผศ.ดรุณี โชติษฐยางกูร, รศ.สนั่น จอกลอย และ อ.โสภณ วงศ์แก้ว ได้ร่วมกันศึกษา อิทธิพลของน้ำส้มควันไม้ ต่อการทำลายของเสี้ยนดิน เพลี้ยไฟ และปริมาณการปนเปื้อนของเชื้อรา และสารอะฟลาทอกซิน ในถั่วลิสงเมล็ดโต โดยศึกษาทดลองผลของน้ำส้มควันไม้ต่อการทำลายของเสี้ยนดิน เพลี้ยไฟ และปริมาณการปนเปื้อนของเชื้อรา และสารอะฟลาทอกซินในถั่วลิสงเมล็ดโต ทั้งในสภาพการผลิตฤดูแล้ง และในสภาพการผลิตฤดูฝน จากการทดลองฉีดพ่นน้ำส้มควันไม้ในฤดูร้อนด้วยความเข้มข้น 1:300 ( ผสมน้ำ 300 เท่า) พบว่า ฝักเสียของถั่วลิสงที่เกิดจากการเข้าทำลายของเสี้ยนดิน มีแนวโน้มฝักเสียลดลง แต่น้ำส้มควันไม้ไม่มีผลต่อการปนเปื้อนของเชื้อรา (A. flavus และ A. parasiticus) ซึ่งการปนเปื้อน ของอะฟลาทอกซินในถั่วลิสงจากแปลงที่มีการฉีดพ่นน้ำส้มควันไม้ในอัตรา 1:300 มีแนวโน้มมีการปนเปื้อนของอะฟลาทอกซินต่ำสุด ทดลองซ้ำในฤดูฝน ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พบว่าการใช้น้ำส้มควันไม้ ไม่มีผลต่อปริมาณเพลี้ยไฟ และปริมาณผลผลิตที่ทำลายโดยเสี้ยนดิน การราดน้ำส้มควันไม้ทางดินก่อนปลูก และการฉีดพ่นน้ำส้มควันไม้ทางใบ ไม่มีผลต่อปริมาณการปนเปื้อนของเชื้อรา (A. flavus และ A. parasiticus) ในดิน แต่พบการปนเปื้อนในดินหลังการเก็บเกี่ยวมีปริมาณที่ลดลง การปนเปื้อนของเชื้อรา ในเมล็ดถั่วลิสงจากแปลงที่ไม่มีการฉีดพ่นน้ำส้มควันไม้พบมีการปนเปื้อนของเชื้อราทั้งสองชนิดสูงในเมล็ดถั่วลิสงกว่ากรรมวิธีอื่นๆ

น้ำส้มควันไม้ สมุนไพร ไล่แมลง
YouTube Preview Image

การกำจัดโรค รา ต่างๆ ในโรงเรือนเพาะเห็ดด้วยน้ำส้มควันไม้

จากสภาพแวดล้อมในปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไปนั้น ส่งผลกระทบทำให้พืชภัณฑ์ธัญญาหารทางการเกษตรของเกษตรกรเกิดปัญหาหลายอย่าง เช่น โรค รา แมลงศัตรูพืช ที่ทำลายพืชชนิดต่างๆจนเกิดความเสียหายจำนวนมาก แต่คุณอุทัย ชุมทอง เกษตรกรผู้มีความเชี่ยวชาญด้านกรรมวิธีการเพาะเห็ด หลายชนิดเป็นหลัก ณ หมู่ 6 ต.หนองธง อ.ป่าบอน จ.พัทลุงได้พบปัญหาหลายอย่างเกี่ยวกับการเพาะเห็ด เช่นโรค เชื้อราชนิดต่างๆที่เข้ามาทำลายก้อนเชื้อเห็ดในโรงเรือน จากปัญหาดังกล่าวที่เกษตรกรผู้เพาะเห็ด ร่วมถึงคุณอุทัยได้พบวิธีแก้และป้องกันกำจัดโรค ราต่างๆ ในการเพาะเห็ดชนิดต่างๆ ด้วยน้ำส้มควันไม้ที่มากด้วยประโยชน์หลายอย่าง เพื่อแก้ปัญหาและลดการเกิดแพร่ระบาดของโรค ราต่างๆแบบลดต้นทุน ซึ่งมีเทคนิคและรายละเอียดการกำจัดที่สำคัญดังนี้

++ วัสดุ อุปกรณ์ ++

1.น้ำส้มควันไม้ 1 ซีซี

2.น้ำสะอาด 2,000 ซีซี (20 ลิตร)

++ วิธีการกำจัด ++

-นำน้ำส้มควันไม้และน้ำมาผสมให้เข้ากัน จากนั้นก็นำไปฉีดพ่นบริเวณที่เกิดโรคหรือเชื้อรา ในก้อนเชื้อเห็ดหรือฉีดให้ทั่วโรงเรือน โดยต้องฉีดให้เป็นละอองมากที่สุด สามารถกำจัดโรคและเชื้อราให้หมดไปได้ เพื่อความปลอดภัยของก้อนเชื้อเห็ดและการออกของดอกเห็ด เพราะถ้าใช้ความเข้มข้นมากเกิน