อาหารเห็ดสำเร็จรูป
วิตามินเห็ด
น้ำส้มควันไม้ ไล่แมลง
หัวฉีดหัวทองเหลือง
แป้นแขวนเห็ด
กาวเหนียวดักแมลง แบบน้ำ
กาวเหนียวดักแมลง แบบไข
ถุงเหลืองทากาว
แผ่นพลาสติกเหลือง
ตัววันอุณหภูมิ-ความชื้น